พวงแก้ว . ศ. ., อินทสนธิ ส. ., และ กุลวงศ์ ท. . “การบริหารสินค้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศในไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปี 7, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2023, น. 71-77, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/692.