ใจตรง ก. ., และ ใจตรง ป. “การควบคุมแบบสไลดิ้งโหมดสำหรับการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบพีดับบลิวเอ็มที่มีตัวกรองแบบแอลซีแอล”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปี 7, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2023, น. 47-58, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/690.