พริกทิม พ., ศิริโอฬาร ไ., และ อาวุธปัญญากุลรศ เ. “การลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัทผลิตไส้กรองน้ำมันเครื่อง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 16-23, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/520.