จรูญศิริมณีกุล ท., ประสงค์ดี ป., สาดี พ., ศรีพรรณ์ . จ., ภูนิคม ค., และ กนกศิริรุจิษยา น. “การศึกษาชนิดของอิมมูโนโกลบูลินที่ผิดปกติความสัมพันธ์กับโรคและความถี่ของการตรวจใน ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 8-16, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/519.