ปิ่นเทศ ก., สุขสมกิจ เ., และ ทวีเดช ฑ. “การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อนโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปี 6, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 110-22, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/517.