เกี้ยวสันเทียะ ย., แป้นทอง พ., และ เกี้ยวสันเทียะ ล. “การออกแบบและทดสอบสกูตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเดินทางระยะสั้นคนเดียว”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปี 6, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 90-99, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/515.