อุไรรัตน์ อ., และ จินาตุน เ. “การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อกับกริดสามเฟส”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปี 6, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 73-89, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/514.