โกสุม ฉ., โกสุม ป., อยู่แก้ว เ., และ ธรรมนิทัศนา ป. “เครื่องกำหนดกำลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปี 6, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 13-27, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/508.