นภกานต์ เ., ปลั่งกลาง บ., และ ลาวัลย์วิสุทธิ์ ศ. “การบริหารจัดการพลังงานในอาคาร โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปี 6, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 1-12, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/507.