[1]
พวงแก้ว . ศ. ., อินทสนธิ ส. ., และ กุลวงศ์ ท. ., “การบริหารสินค้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศในไทย”, trusci, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 71–77, ก.ค. 2023.