[1]
ใจตรง ก. . และ ใจตรง ป., “การควบคุมแบบสไลดิ้งโหมดสำหรับการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบพีดับบลิวเอ็มที่มีตัวกรองแบบแอลซีแอล”, trusci, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 47–58, ก.ค. 2023.