[1]
ใจตรง ก. และ ใจตรง ป., “กลยุทธ์การควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยตรงสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันที่มีตัวกรอง แบบแอลซีแอลเพื่อเชื่อมต่อกับกริดสามเฟสของการไฟฟ้า”, trusci, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 74–85, ธ.ค. 2022.