[1]
พริกทิม พ., ศิริโอฬาร ไ., และ อาวุธปัญญากุลรศ เ., “การลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัทผลิตไส้กรองน้ำมันเครื่อง”, trusci, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 16–23, ธ.ค. 2022.