[1]
ปิ่นเทศ ก., สุขสมกิจ เ., และ ทวีเดช ฑ., “การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อนโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง”, trusci, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 110–122, มี.ค. 2023.