[1]
บุญพันธ์ ส., “การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิกาด้วยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า”, trusci, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 55–61, มี.ค. 2023.