[1]
นภกานต์ เ., ปลั่งกลาง บ., และ ลาวัลย์วิสุทธิ์ ศ., “การบริหารจัดการพลังงานในอาคาร โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม”, trusci, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 1–12, มี.ค. 2023.