พวงแก้ว ศุภพัชร, อินทสนธิ สนธินันท์, และ กุลวงศ์ ทัตพล. 2023. “การบริหารสินค้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศในไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 7 (1). Bangkok, Thailand:71-77. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/692.