ใจตรง กำจัด, และ ใจตรง ปิยะนัฐ. 2023. “การควบคุมแบบสไลดิ้งโหมดสำหรับการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบพีดับบลิวเอ็มที่มีตัวกรองแบบแอลซีแอล”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 7 (1). Bangkok, Thailand:47-58. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/690.