กังหัน วรวุฒิ, โลหพรหม อิศกฤตา, ปิติภูมิสุขสันต์ ชลธิศ, มัชฌิมา พศิน, อินทรีย์มีศักดิ์ บัณฑิต, วีระเดชลิกุล สุนทร, และ อุ่นสุพรรณ์ พงศกร. 2023. “การหาน้ำหนักของแตงโมโดยใช้การประมาณพื้นที่วงรีด้วยการประมวลผลภาพ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 7 (1). Bangkok, Thailand:35-46. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/689.