ใจตรง กำจัด, และ ใจตรง ปิยะนัฐ. 2022. “กลยุทธ์การควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยตรงสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันที่มีตัวกรอง แบบแอลซีแอลเพื่อเชื่อมต่อกับกริดสามเฟสของการไฟฟ้า”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 6 (2). Bangkok, Thailand:74-85. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/525.