พริกทิม พลอยไพลิน, ศิริโอฬาร ไพฑูรย์, และ อาวุธปัญญากุลรศ เพ็ญสินี. 2022. “การลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัทผลิตไส้กรองน้ำมันเครื่อง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 6 (2). Bangkok, Thailand:16-23. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/520.