จรูญศิริมณีกุล ทิพาพร, ประสงค์ดี ปริญญา, สาดี พวงผกา, ศรีพรรณ์ จันทร์เพ็ญ, ภูนิคม คัชรินทร์, และ กนกศิริรุจิษยา นันทพันธ์. 2022. “การศึกษาชนิดของอิมมูโนโกลบูลินที่ผิดปกติความสัมพันธ์กับโรคและความถี่ของการตรวจใน ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 6 (2). Bangkok, Thailand:8-16. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/519.