ปิ่นเทศ กิตติภพ, สุขสมกิจ เพ็ญศิรินทร์, และ ทวีเดช ฑิฆัมพร. 2023. “การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อนโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 6 (1). Bangkok, Thailand:110-22. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/517.