อุไรรัตน์ อนุชิต, และ จินาตุน เฉลิม. 2023. “การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อกับกริดสามเฟส”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 6 (1). Bangkok, Thailand:73-89. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/514.