บุญพันธ์ สมอ. 2023. “การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิกาด้วยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 6 (1). Bangkok, Thailand:55-61. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/511.