โกสุม ฉัตรชัย, โกสุม ปานฤทัย, อยู่แก้ว เกชา, และ ธรรมนิทัศนา ประกิจ. 2023. “เครื่องกำหนดกำลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 6 (1). Bangkok, Thailand:13-27. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/508.