นภกานต์ เอกรัตน์, ปลั่งกลาง บุญยัง, และ ลาวัลย์วิสุทธิ์ ศุภวัฒน์. 2023. “การบริหารจัดการพลังงานในอาคาร โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 6 (1). Bangkok, Thailand:1-12. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/507.