พวงแก้ว . ศ. .; อินทสนธิ ส. .; กุลวงศ์ ท. . การบริหารสินค้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศในไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 71–77, 2023. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/692. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.