ใจตรง ก. .; ใจตรง ป. การควบคุมแบบสไลดิ้งโหมดสำหรับการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบพีดับบลิวเอ็มที่มีตัวกรองแบบแอลซีแอล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 47–58, 2023. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/690. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.