ใจตรง ก.; ใจตรง ป. กลยุทธ์การควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยตรงสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันที่มีตัวกรอง แบบแอลซีแอลเพื่อเชื่อมต่อกับกริดสามเฟสของการไฟฟ้า. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 74–85, 2022. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/525. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.