พริกทิม พ.; ศิริโอฬาร ไ.; อาวุธปัญญากุลรศ เ. การลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัทผลิตไส้กรองน้ำมันเครื่อง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 16–23, 2022. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/520. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.