จรูญศิริมณีกุล ท.; ประสงค์ดี ป.; สาดี พ.; ศรีพรรณ์ . จ.; ภูนิคม ค.; กนกศิริรุจิษยา น. การศึกษาชนิดของอิมมูโนโกลบูลินที่ผิดปกติความสัมพันธ์กับโรคและความถี่ของการตรวจใน ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 8–16, 2022. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/519. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.