ปิ่นเทศ ก.; สุขสมกิจ เ.; ทวีเดช ฑ. การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อนโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 110–122, 2023. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/517. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.