อุไรรัตน์ อ.; จินาตุน เ. การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อกับกริดสามเฟส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 73–89, 2023. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/514. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.