บุญพันธ์ ส. การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิกาด้วยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 55–61, 2023. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/511. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.