โกสุม ฉ.; โกสุม ป.; อยู่แก้ว เ.; ธรรมนิทัศนา ป. เครื่องกำหนดกำลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 13–27, 2023. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/508. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.