นภกานต์ เ.; ปลั่งกลาง บ.; ลาวัลย์วิสุทธิ์ ศ. การบริหารจัดการพลังงานในอาคาร โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 1–12, 2023. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/trusci/article/view/507. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.