(1)
พวงแก้ว . ศ. .; อินทสนธิ ส. .; กุลวงศ์ ท. . การบริหารสินค้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศในไทย. trusci 2023, 7, 71-77.