(1)
พริกทิม พ.; ศิริโอฬาร ไ.; อาวุธปัญญากุลรศ เ. การลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัทผลิตไส้กรองน้ำมันเครื่อง. trusci 2022, 6, 16-23.