(1)
ปิ่นเทศ ก.; สุขสมกิจ เ.; ทวีเดช ฑ. การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อนโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง. trusci 2023, 6, 110-122.