(1)
อุไรรัตน์ อ.; จินาตุน เ. การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อกับกริดสามเฟส. trusci 2023, 6, 73-89.