(1)
บุญพันธ์ ส. การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิกาด้วยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า. trusci 2023, 6, 55-61.