(1)
โกสุม ฉ.; โกสุม ป.; อยู่แก้ว เ.; ธรรมนิทัศนา ป. เครื่องกำหนดกำลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ. trusci 2023, 6, 13-27.