(1)
นภกานต์ เ.; ปลั่งกลาง บ.; ลาวัลย์วิสุทธิ์ ศ. การบริหารจัดการพลังงานในอาคาร โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม. trusci 2023, 6, 1-12.