[1]
พวงแก้ว .ศ. , อินทสนธิ ส. และ กุลวงศ์ ท. 2023. การบริหารสินค้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศในไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี. 7, 1 (ก.ค. 2023), 71–77.