[1]
ใจตรง ก. และ ใจตรง ป. 2023. การควบคุมแบบสไลดิ้งโหมดสำหรับการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบพีดับบลิวเอ็มที่มีตัวกรองแบบแอลซีแอล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี. 7, 1 (ก.ค. 2023), 47–58.