[1]
กังหัน ว. , โลหพรหม อ. , ปิติภูมิสุขสันต์ ช. , มัชฌิมา พ. , อินทรีย์มีศักดิ์ บ. , วีระเดชลิกุล ส. และ อุ่นสุพรรณ์ พ. 2023. การหาน้ำหนักของแตงโมโดยใช้การประมาณพื้นที่วงรีด้วยการประมวลผลภาพ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี. 7, 1 (ก.ค. 2023), 35–46.