[1]
พริกทิม พ., ศิริโอฬาร ไ. และ อาวุธปัญญากุลรศ เ. 2022. การลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัทผลิตไส้กรองน้ำมันเครื่อง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี. 6, 2 (ธ.ค. 2022), 16–23.