[1]
ปิ่นเทศ ก., สุขสมกิจ เ. และ ทวีเดช ฑ. 2023. การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อนโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี. 6, 1 (มี.ค. 2023), 110–122.