กางกั้น อ. . “การพยากรณ์ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล”. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, ปี 32, ฉบับที่ 1, กันยายน 2022, น. 7-14, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/scicru/article/view/112.